Čtenářské kluby

O projektech

"Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni ZŠ/na víceletém gymnáziu v ČR"

Spolu s devíti základními školami a jedním víceletým gymnáziem je naší snahou rozvíjet individuální čtenářství i pisatelství každého žáka. V rámci dvou školních roků se pokusíme o komplexní (vícesložkovou) a systematickou proměnu výuky ke čtenářství/pisatelství na 2. stupni ZŠ/víceletém gymnáziu. Ve školách zavádíme oborové čtení, které budou zapojení učitelé zařazovat jednou za týden, a pravidelné každotýdenní dílny čtení. V oborovém čtení se opíráme o zahraniční zkušenosti z anglosaských zemí, kde má tzv. akademické čtení velkou tradici.

Doufáme, že se nám podaří podpořit dětské čtenáře a zároveň inspirovat učitele k tomu, že pracovat s různorodými texty a rozvíjet dětské čtenářství lze i v odborných předmětech, byť mají minimální hodinovou dotaci. Těšíme se, až na podzim 2022 zorganizujeme burzu nápadů zaměřenou i na oborové čtení a představíme publikaci plnou zkušeností zapojených pedagogů.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346
Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR..
Celkový objem dotace: Kč 21.640.343,-"Učíme se příběhem": vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec poskytne naratologie, jež nám připadá jako nejpříznivější teoretický model přemýšlení nad textem, především pro dítě - čtenáře.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094
Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Celkový objem dotace: Kč 13.651.000,-"Školní čtenářské kluby na 2. st. základní školy", který nám ve spolupráci s 27 základními školami umožní v praxi i výzkumně ověřit efekt čtenářských klubů na žáky 2. st. Nastávající tři roky (2016 - 2019) nám tedy poskytnou prostor pro opravdu zevrubné poznání této volnočasové vzdělávací aktivity.

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589
Období realizace: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Celkový objem dotace: Kč 32.800.000,-


"Školní čtenářské kluby: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti", zaměřený na ověření dopadu školních čtenářských klubů na čtenářství prvostupňových dětí s odlišným mateřským jazykem.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000018
Období realizace: 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a státního rozpočtu ČR.
Celkový objem dotace: Kč 7.404.000,-


Vybrané klíčové výstupy projektů


Čteme si i společně

Sborník čtenářských lekcí školních čtenářských klubů na 2. stupni základní školy