Čtenářské kluby

Webinář: Čteme ve škole i po škole, 8 hodin

Více inforomací o naší aktuální nabídce kurzů naleznete

na webu Nové školy

číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112

doba trvání: 8 hodin, on-line prostředí 

maximální počet účastníků: 20

přihlašování: Aktuální nabídka kurzů | Nová škola, o.p.s (novaskolaops.cz)


I. Jak založit čtenářský klub na škole – technicko- organizační podmínky a zázemí, prezentace zkušeností učitelů a různých cest/ možností, které vedou k tomu, že se čtenářský klub stává přirozenou součástí života školy. Cíle a základní principy klubové práce, pojem čtenářství apod.

 Forma:  předem připravené video s interaktivními úkoly, jejichž cílem je zjistit podmínky pro rozvoj čt. gramotnosti, založení čtenářského klubu dané školy, a zároveň zformulovat cíle, kterých chtějí účastníci na svých školách v oblasti technicko-organizačních opatření docílit.

II. Co všechno můžeme v klubu dělat- nabídka rozmanitých klubových činností a strategií, které rozvíjí čtenářství a vedou děti k tomu, aby rády a samostatně četly (čtení knih dle vlastního výběru, možnost povídat si o tom, co jsme si přečetli, prohlédli, o tom, co se nám líbilo i nelíbilo, doporučovat knihy kamarádům, společně si číst zajímavé a napínavé příběhy apod.)

Forma: online synchronní podoba sdílení, debata prostřednictvím některé z platforem umožňující dálkové učení.

III. Dílny čtení – jako základ klubové práce (pravidla, principy, samostatné souvislé čtení, respektování aktuální čtenářské úrovně a individuálního tempa, výběr knih, (roz)hovory o knihách apod.

Forma: online synchronní podoba dílny čtení, sdílení prostřednictví některé z platforem dálkové učení, využití nástrojů, pomocí nichž lze sdílet reakce na četbu, např. jambaord, whiteboard, využití různých nástrojů, jako jsou únikové hry na počítači, pro doporučování knih.

IV. „Vezmi vaše do klubu“ – zapojení rodičů do činnosti klubu, spolupráce při rozvoji čtenářství, otevřené kluby apod.

Forma: předem připravené zadání, následné sdílení odpovědí v reálním čase prostřednictvím online komunikačních nástrojů.