Čtenářské kluby

Eva Fojtíková

V čase, kdy jsem podnikl svůj dlouhý výlet touto pustinou, to byly holé a jednotvárné suchopáry … Nerostlo tam nic než plané levandule. …

Byl to pěkný červnový den na plném slunci, ale na těch pozemcích bez závětří, vysoko pod nebem, vítr táhl s nesnesitelnou surovostí.

Ten člověk mluvil jen málo. To u osamělců bývá, cítili jste však, že si je sebou jistý a že této jistotě důvěřuje. V tom kraji zbaveném všeho, to bylo nezvyklé. …

Jmenoval se Elzéard Bouffier. Kdysi měl hospodářství v nížině, kde prožil svůj život. … Přišel o svého jediného syna, pak i o ženu. … Usoudil, že tenhle kraj chřadne pro nedostatek stromů … rozhodl se, že tu situaci napraví. … Sázel duby.

Rok na to, ve čtrnáctém, propukla válka, na které jsem byl účasten pět let. … Když pak jsem byl z války venku … pociťoval jsem velkou touhu trochu se nadechnout čistého vzduchu. Bez jakéhokoli jiného úmyslu jsem se vydal na cestu do těch pustých končin.

Dubům z roku 1910 bylo tedy deset let a byly vyšší než já a on. Pohled na ně byl udivující. Opravdu jsem nenacházel slov, a vzhledem k tomu, že on nemluvil, strávili jsme celý den mlčky a procházeli se jeho lesem. Na nejširších místech dosahoval jedenácti kilometrů.

Od roku 1920 jsem ani jednou nevynechal uplynout rok, aniž bych navštívil Elzeárda Bouffiera. Nikdy jsem nebyl svědkem toho, že by povoloval nebo pochyboval. … Jeho zklamání bych se nedopočítal. Každý si ovšem představí, že takový úspěch si žádal přemáhat protivenství; že měla-li taková vášeň zvítězit, bylo třeba zápasit se zoufáním.

S Elzéardem Bouffierem jsem se viděl naposled v červnu 1945. … Všecko bylo jiné. I sám vzduch. Místo prudkých nárazů suchého povětří, které mě častovaly dřív, vanul měkký větřík plný vůní. Z kopců přicházel zvuk podobný hlasu vody: byl to šumot větru v polesí. Nakonec pak – a to bylo nejpodivnější – jsem slyšel skutečný zvuk vody tekoucí do nádrže.

Nyní už to bylo místo, kde by člověk měl chuť bydlet.

Když pomyslím, že stačil jeden jediný muž odkázaný na pouhé své fyzické a morální zdroje, aby vydobyl z pouště zemi kananejskou, pak mám za to, že postavení člověka je přese všecko čímsi podivuhodným.

Jean Giono: Muž, který sázel stromy


zpět na team